Sledování nezaplacených objednávek

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Ing. Andrej Henry

IČ: 05150922

DIČ: CZ9212305696

se sídlem: Krasová 141, Krasová 679 06     

kontaktní údaje:

e-mail: andrej@henrysoft.cz

telefon: +420 777 54 06 21

(dále jen „poskytovatel“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese notpaidtracker.henrysoft.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivé služby a jeji hlavních vlastností, jsou uvedeny na webových stránkách hotpaidtracker.henrysoft.cz/Pricelist. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku služeb instalací doplňku prostřednictvím webu doplňky.shoptet.cz nebo doplňky.shoptet.sk.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere způsob platby propojovacího poplatku (měsíčně, ročně nebo jednorázový poplatek).
 4. Objednávku kupující odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko Instalovat. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovateli považovány za správné.
 5. Poskytovatel po obdržení objednávky informuje kupujícího o přijetí objednávky na jeho kontaktní email
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny služeb v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen poskytnout kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu poskytovatele.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Kupující instalací doplňku získá přístup do svého zákaznického účtu na stránkách poskytovatele.
 2. Zákaznický účet slouží k nastavení poskytovaných služeb.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 4. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit platbou faktury každý měsíc dle údajů uvedených na faktuře.
 2. Faktura je vždy vytavena poskytovatelem na začátku kalendářního měsíce a obsahuje služby poskytnuté za předchozí kalendářní měsíc.

VI.

Odstoupení od smlouvy 

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se nestanovuje. Ukončení smlouvy probíhá bez prodlevy.
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nemožností poskytovat smluvené služby z provozních důvodů. Poskytovatel bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy. Výpovědní lhůta je v tomto případě stanovena na 60 kalendářních dní.
 4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy okamžitě, pokud kupující poruší danou smlouvu.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Poskytovatel zodpovídá kupujícímu, že poskytnutá služba je kvalitní. Zejména:
  1. Webové rozhraní zákaznické administrace je dostupné alespoň 99 % času v daném zúčtovacím období.
  2. Všechny požadované objednávky na straně kupujícího jsou přepínány dle platného nastavení ve správný čas (99 % objednávek je přepnuto s toleranci 1 minuta, zbytek do 24 hodin).
 2. Pokud kupující shledá poskytnutou službu za nekvalitní podle definice v předchozím odstavci, má právo si nárokovat slevu z ceny za poskytnutí služeb, a to ve výši 10 Kč za každé 1 % nedostupnosti zákaznického rozhraní nebo 1 Kč za každou nepřepnutou objednávku.
 3. Nárokovaná sleva nemůže dosáhnout záporných hodnot.
 4. Kupující o vzniku daného nároku má informovat poskytovatele přes komunikační email.
 5. Poskytovatel má povinnost prošetřit každý podobný nárok kupujícího a do 30 kalendářních dní informovat kupujícího o tom, zda je jeho nárok oprávněný. Poskytovatel musí danou skutečnost doložit měřenými údaji o dostupnosti služeb, příp. výpisem z interních logů o přepnutí objednávek.

 

IX.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá poskytovateli písemné svolení, údaje o kupujícím nebude poskytovatel jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE .

 

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání doplňku používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doplněk a užívat doplněk nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem  8. 6. 2021